2012

Беларусь туристическая 9

Продолжение серии карт Беларуси с описанием уникальных туристических мест, предыдущая часть находится тут.

Брили. Памятники русским и французским воинам, погибшим в битве на Березине во время войны 1812 г.
Вязынка. Купаловский мемориальный заповедник „Вязынка».
Дзержинск. Костел святой Анны 2-й половины XVIII в.
Дудичи. Музей материальной культуры «Дудутки».
Заславль. Свято-Спасо-Преображенская церковь 1577 г. Костел Пресвятой Девы Марии 1774 г. Историко-культурный комплекс «Линия Сталина».
Логойск. Свято-Николаевская церковь 1824 г. Родина К. П. Тышкевича (1806-1868) и Е. П. Тышкевича (1814-1873) — одних из основателей белорусской археологии. «Логойск» — горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс. «Заячья Поляна» — лыжно-биатлонный комплекс.
Мясота. Усадьба конца XIX в.
Низок. Родина народного писателя Беларуси К. Крапивы (1896-1991) и белорусского поэта П. Труса (1904-1929).
Прилуки. Дворцово-парковый комплекс сформирован во 2-й половине XVIII в.
Ракутёвщина. Филиал музея М. Богдановича.
Раубичи. Костел 1858-1862 гг. Олимпийский спортивный комплекс «Раубичи».
Рованичи. Дворцово-парковый комплекс 2-й половины XIX в.
Сёмково. Усадебно-парковый комплекс 2-й половины XVIII в.
Силичи. «Силичи» — республиканский горнолыжный центр.
Скирмантово. Гора Дзержинская (345 м)-самая высокая точка Беларуси.
Слобода. Курган Славы Советской Армии — освободительницы Беларуси.
Смиловичи. Дворцово-парковый комплекс сформирован в XIX-начале XX в.
Строчица. Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта.
Студёнка. Памятник русским воинам, погибшим во врем войны 1812 г.

Беларусь туристическая 9

Беларусь туристическая 9

Brili. Monuments to Russian and French soldiers, who died in the battle on the Berezina River during the war of 1812.
Dudichi. Museum of Material Culture «Dudutki».
Dzerzhinsk. Saint Anna Church of the 2nd half of the 18th century.
Logoysk. Svyato-Nikolayevskaya Church, 1824. Birth-place of K. P. Tyshkevich (1806-1868) and E. P. Tyshkevich (1814-1873) — the founders of Belarusian archeology. «Logoysk» — ski sport-recreational complex. «Zayachya Polyana»-ski-biathlon complex.
Myasota. Homestead of late 19th century.
Nizok. Birth-place of the People’s writer of Belarus K. Krapiva (1896-1991) and Belarusian poet P. Trus (1904-1929).
Priluki. Palace-park complex designed in the 2nd half of the 18th century.
Rakutevshchina. M. Bogdanovich museum affiliate.
Raubichi. Church, 1858-1862. Olympic sport complex «Raubichi».
Rovanichi. Palace-park complex of the 2nd half of the 19th century.
Semkovo. Homestead-park complex of the 2nd half of the 18th century. Silichi «Silichi» — republican ski center. Skirmantovo The Dzerzhinskaya mountain (345 m) — the highest point of Belarus.
Sloboda. Burial mound of Glory of the Soviet Army — liberator of Belarus.
Smilovichi. Palace-park complex designed in the 19-early 20th century.
Strochitsa. Belarusian State Museum of People’s Architecture and Life.
Studenka. Monument to Russian soldiers, who died during the war of 1812.
Vyazynka. Kupala memorial reserve «Vyazynka».
Zaslavl. Svyato-Spaso-Preobrazhenskaya Church, 1577. Blessed Virgin Mary Church, 1774. Historic-cultural complex «Stalin Line».

Выратуем царкву у Сынкавiчах

Алесь Пушкiн збiрае брыгаду для рэстаурацыйных работ па расчыстцы ад алейнай афарбоукi Сынкавiцкай царквы — помiку архiтэктуры XV стагодзя.

Патрэбны хлопцы, якiя з павагай ставяцца да гiстарычных i культурных каштоунасцяу. Аплата — 80 тысяч рублёу за 1 квадратны метр. Разлiк — што вечар. Аб’ем працы — 10-15 джён. Жыллё прадастауляецца. З сабой трэба мець:скальрель, шавецкi нож альбо невялiкi шпатэль.

Выратуем царкву у Сынкавiчах

Выратуем царкву у Сынкавiчах

Даведкi па тэлефоне: +375 29 6068206 (Алесь Пушкiн). Усё дакументы на дазвол рэстаурацыi атрыманыя.

Царква Святога Архангела Міхаіла, Сынкавічы (Міхайлаўская царква) — адзін з самых ранніх гатычных праваслаўных храмаў Беларусі. Царква знаходзіцца на паўночнай ускраіне вёскі Сынкавічы Зэльвенскага раёна Рэспублікі Беларусь, у 15 км на захад ад Слоніма. Помнік культава-абарончай позднегатычнай-рэнесанснай архітэктуры, адна з першых цэркваў-крэпасцяў у Вялікім княстве Літоўскам.

Нагадаю, што падчас развітага сацыялізму, з царквы зрабілі склад, усе сцены і столь пафарбавалі алейнай фарбай.

Будзем удзячныя за аказаную дапамогу!

АЛЕЛЬКАВIЧЫ КНЯЗI СЛУЦКIЯ

3 гiсторыi нам вядома iмя нацыянальнай гераiнi Францыi Жанны д’Арк. А цi ведаеце вы, што на нашай зямлi таксама была гэткая ж мужная жанчына, якая за свае подзвiгi можа лiчыцца нацыянальнай герагяяй Беларусi?

Самы пачатак XVI стагоддзя. Няспынныя татарскiя набегi становяцца усё больш жорсткiмi. Войскi хана Баты-Гiрэя даходзяць да Слуцка, па дарозе рабуюць гарады i вёскi, забiраюць мноства палонных. Татарам удалося захапiць слуцкiя прадмесцi. Ацалелыя жыхары схавалiся у замку. Раз’юшаны Баты-Гiрэй адступiу, але загадау зрабаваць i спалiць Капыль, Койданава, Нясвiж, Клецк. Страшныя па-жары у каторы раз axiнулi беларускую зямлю. Праз год татарскi набег паутарыуся. Шасцiтысячнае войска зноу стала аблогай ля Слуцкага замка.

На гэты раз галоунага аргатзатара абароны князя Сямёна Алелькавiча у горадзе не было. Але памылiлiся заваёунiкi у прадчуваннi лёгкай перамогi. Абарону узначалiла жонка Сямёна Настасся. Як i Жанна д’Арк, княгiня апранула ваенныя даспехi, загадала асядлаць каня. На чале дружыны выехала за вароты замка. У зацятай бiтве не паддалiся слуцакi ворагам. Татары пачалi адступаць. А тут вярнууся i князь. Каля Давыд-Гарадка дагналi яны татарау, добра правучылi нахабнiкау.

Далека за межы Слуцка пайшла слава пра ваеннае майстэрства Hacтacci. Kaлi не стала мужа, яна працягвала адважна змагацца з захопнiкамi. Нiхто нiколi не мог яе перамагчы. Апошняя няудалая спроба татарау захапiць Слуцк адбылася у 1521 годзе.

Пра той гераiчны i ваяунiчы час знаны польскi гiсторык Мацей Стрыйкоускi адгукнууся такiм чынам:

Настасся, княгiня Слуцкая, cвaix баяр
Паслала перахапiцъ палахлiвых татар.
Шмат ix пад Капылём было забiта
I горлам ля Пятровiч заплацiла мыта.

Дарэчы, падчас працы над гiсторыяй Вялiкага княства Лiтоускага М. Стрыйкoycкi шмат карыснага матэрыялу знайшоу у Слуцкiм летапiсе, якi вёуся пры княжым двары, i багатай бiблiятэцы князёу, у замку якiх працавау два гады.

Настасся ж аддала дачку Аляксандру за вялiкага гетмана лiтоускага Канстанцiна Астрожскага, парадавалася iхняму шчасцю i адышла з зямнога жыцця, пашкiнушы на еурапейскiх прасторах такую памяць, што не цьмее i дагэтуль.

АЛЕЛЬКАВIЧЫ КНЯЗI СЛУЦКIЯ

АЛЕЛЬКАВIЧЫ КНЯЗI СЛУЦКIЯ

Вось якая гераiня жыла некалi на слуцкай зямлi. Належала яна да аутарытэтнага i паважанага праваслаунага роду Алелькавiчау герба «Пагоня». А яшчэ ix называлi Алелькамi, Слущкiмi. Валодалi Слуцкiм княствам, Пiнскам, Капылём, iшымi землямi. Прадстаунiкi роду знаходзiлiся на высокiм кiеускiм пасадзе. Многая пахаваны у Kieвa-Пячэрскай лауры, якою годна апекавалiся i падтрымлi матэрыяльна.

Але галоуным горадам Алелькавiчау больш за два стагоддзi з’яуляуся старадayнi Слуцк, якi упершыню згадваецца у «Аповесцi мiнулых гадоу». Трэцiм на белаpycкix землях атрымау ён Магдэбургскае права. Нават калi удзельныя княствы былi ужо лiквiдаваны, Слуцкае княства захоувалася ажно да канца XVIII стагоддзя.

Алелькавiчы належалi да адной з магутных галiн яшчэ больш старажытнай дынастыi Гедымiнавiчау. Заснавалынкам роду лiчыцца Аляксандр (Алелька) — сын кiеускага князя Уладзiмiра, унук вялiкага князя лiтоускага Альгерда, праунук Гедымiна. У 1417 годзе ён пашлюбiуся з унучкай Вiтаута Вялiкага Настассяй — дачкой вялiкага князя маскоускага Васiля Дзмiтравiча i Cоф’i Вiтаутауны. Быу князем капыльскiм, слуцкiм, кiеускiм.

Kaлi у 1430 годзе памёр вялiлi князь лiтоускi Вiтаут, сярод тых, каго хацелi бачыць яго пераемнiкам, называлi i Алельку Уладзiмiравiча Слуцкага. Яго ведалi як таленавiтага военачальнiка, разважлiвага дыпламата. Разам са сваiм палком i братамi Iванам i Андрэем ён брау удзел у бiтве народау на Грунвальдскiм полi. Аб’яднаныя вялiкалiтоускiя i польскiя войскi разграмiлi непераможных, як лiчылася, крыжакоу. У лiку iншых пераможцау браты Слукiя паставiлi свае подпi пад мiрным Мельнскiм дагаворам з Тэутонскiм ордэнам.

Малодшы сын Алелькi князь слуцкi i капыльскi Mixaiл быу намеснiкам вялiкага князя лiтоускага Kaзiмipa IV Ягелончыка у Вялiкiм Ноугарадзе. Але амбiцыi яго былi большымi. Яму карцела заняць найвышэйшы пасад. Разам з Iванам Гальшанскiм i Фёдарам Бельскiм Алелька удзельнiчау у змове супраць Kaзiмipa, якi збiрауся прыехаць у Кобрынскi замак. Тут 15 красавша 1481 года мелася адбыцца вяселле Фёдара Бельскага з князёунай Ганнай Кобрынскай. Змоушчыкi хацелi забiць высокага госця альбо у лесе на ловах, якiя ён вельмi любiу, альбо у замку. Аднак змову выкрылi. Князям Mixaiлy Слуцкаму i Iвану Галынанскаму пасiналi галовы перад yciм народам проста на плошчы у Вiльнi. Фёдар Бельскi уцёк у Маскву.

Слуцкая зямля праславiлася не толькi адважнымi воiнамi ды мудрымi дзяржаунымi дзеячамi. У Сабор беларускiх святых уваходзiць Соф’я Слуцкая. Дачка Барбары Kiшкi i Юрыя Юр’евiча, апошняга з роду Алелькавiчау, Соф’я нарадзiлася у 1585 годзе. Рана засталася поунай сiратой. У 15-гадовым узросце выйшла замуж за князя Януша Радзiвiла. Хоць муж вызнавау кальвiнiзм, Соф’я i пасля шлюбу не здрадзiла праваслаую. Як i усе прадстаунiкi роду, яна падтрымлiвала манастыры, цэрквы, апекавалася вернiкамi, дапамагала iм. Перад смерцю свае уладаннi пераказала мужу. Так Радзiвiлы Cталi гаспадарамi Слуцкага княства.

Мошчы святой Соф’i Слуцкай захоуваюцца у Свята-Духавым кафедральным саборы у Мiнску. I да гэтага часу яе iмя аб’ядноувае вернiкау беларускай зямлi, узвышае ix, клiча на карысныя справы дзеля дабра сваей Бацькаушчыны.

Дзень памящ святой адзначаецца 1 красавiка.

АЛЕЛЬКАВIЧЫ КНЯЗI СЛУЦКIЯ

//Сем цудау Беларусi «Славутыя родам сваiм» Анатоль Бутэвiч

Беларусь туристическая 8

Продолжение серии карт Беларуси с описанием уникальных туристических мест, предыдущая часть находится тут.

Богланово. Усадьба живописца и графика Ф. Рущица(1870- 1936). Костел святого Михаила архангела 1844 г.
Воруны. Базилианский монастырь XVIII в.
Вишнево. Костел Благовещения Пресвятой Девы Марии 1637-1641 гг. Свято Космо-Дамиановскан церковь 1865 г.
Воложин. Церковь равноапостольных Константина и Елены 1866 г. Дворец построенный в 1782-1806 гг. Костел святого Иосифа 1806-1815гг.
Геранёны. Костел святого Николая 1529г. Руины замка XV—XVI вв.
Голышаны. Свято-Георгиевская церковь 1901 г. Руины замка конца XVI-начала XVII в. Костел святого Иоанна Крестителя и монастырь францисканцев XVII в.
Деревная. Костел Благовещения (кальвинский сбор) 1590 г. и часовня XIX в.
Дятлово. Дворцово-парковый комплекс Радзивиллов. Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии 1621-1646 гг.
Ивенец. Костел святого Михаила архангела и монастырь францисканцев 1702-1705 гг. Костел святого Алексея 1905-1907 гг.
Крево. Руины замка XIV в. Свнто-Александро-Невская церковь 1854 г.
Миколаевщина. Коласовский мемориальный заказник: усадьбы Ласток, Альбуть, Смольня.
Новый Свержень. Костел святых апостолов Петра и Павла XVI в. Церковь Успения Пресвятой Богородицы XVIII в. Мемориальный комплекс Дзержиново.
Рупежевичн. Костел святого Иосифа начала XX в.
Столбцы. Свято-Аннинская церковь 1825 г. Мемориальная усадьба Акинчицы — родина народного поэта Беларуси Якуба Коласа (К. М. Мицкевич, 1882-1956).
Трабы. Свято-Петро-Павловская церковь 1784 г.
Щорсы. Дворцово-парковый ансамбль, 2-я половина XVIII-начало XIX в. Свято-Дмитриевская церковь 1776 г.

Беларусь туристическая

Беларусь туристическая

Bogdanovo. Homestead of painter and graphic designer F. Rushchita (1870-1936). Saint Michael Archangel Church, 1844.
Boruny. Basilian Monastery of the 18th century.
Derevnaya. Annunciation Church Protestant Oratory, 1590 and a chapel of the 19tli century.
Dyatlovo. Palace-park complex of the Radzivills. Ascension of the Blessed Virgin Mary Church, 1624-1646.
Ceranyony. Saint Nikolas Church, 1529. Ruins of a castle of the 15th- 16th centuries.
Golshany. Svyato-Grigorievskaya Church, 1901. Ruins of a castle of late 16th-early 17th century. Saint John the Forerunner Church and Franciscan Monastery of the 17th century.
Ivenets. Saint Michael Archangel Church and Franciscan Monastery, 1702-1705. Saint Aleksey Church, 1905-1907.
Krevo. Ruins of a castle of the 14th century. Svyato-Aleksandro-Nevskaya Church of 1854.
Mikolayevshchina. Kolas memorial nature reserve: Lastok, Albut’ and Smolnya homesteads.
Novy Sverzhen. Saint Peter and Paul Church of the 16th century. Dormition Theotocos Church of the 18th century. Memorial complex Dzerzhinovo.
Rubezhevichi. Saint Iosif Church of early 20th century.
Shchorcy. Palace-park complex of the 2nd half of the 18th-early 19th centuries. Svyato-Dmitrievskaya Church, 1776.
Stolbtsy. Svyato-Anninskaya Church 1825. Memorial homestead Akinchitsy — Birthplace of People’s poet of Belarus Yakub Kolas (K.M. Mitskevich, 1882-1956).
Traby. Svyato-Petro-Pavlovskaya Church, 1784,
Vishnevo. Feast of the Annunciation Church, 1637-1641. Svyato-Cosmo-Da-mianovskaya Church, 1865.
Volozhin. Equal to the Apostles Constan-tine and Helena Church, 1866. Palace built in 1782-1806. Saint Iosif Church, 1806-1815.

После реставрации открывается Несвижский замок

20 июля 2012 года прошло торжественное открытие Несвижского замка, который является уникальным объектом внесенным в Список наследства ЮНЕСКА.

Реставрационно-восстановительные работы продолжались восемь лет, с марта 2004 по октябрь 2011 гг., что не так уж и много для реставрации подобных объектов (как всегда у нас пятилетка за три года). По планам в ходе восстановительных работ главная задача заключалась в том, чтобы сохранить множество оригинальных элементов XVI-XVIII вв. уникального памятника архитектуры, однако насколько это получилось можно увидеть, посетив комплекс и самому сделать выводы. Забегая в перед, скажу, что из замка получился больше современный музей с необходимыми для этого условиями, чем сохраненный исторически значимый для нашей истории замок.

После реставрации открывается Несвижский замок

После реставрации открывается Несвижский замок

Сейчас отреставрированы залы дворца. Целиком восстановлен интерьер Каминного и Бального залов. Снятый наслоения краски, которые появились, когда в замке находился санаторий. Восстановленный аутентичные панели, паркет, камины. Отреставрированы уникальные фрески, лепнина.

Из Национального художественного музея и Национального исторического музея Республики Беларусь в замок вернулись именитые портреты из семейной галереи Радзивиллов, которые находились в залах Несвижского замка до 1939 года.

Общая площадь замка складывает 7000 кв. м, на территории которой находиться 30 экспозиционных залов. 20 июля многие залы открыли свои двери впервые: Княжеские апартаменты, Золотой и Звездный залы, Зал частных коллекций. В интерьерах можно будет увидеть уникальные экспонаты. Да, в Зале частных коллекций выставленный французский гобелен 2-и половины XVII столетия из музейных фондов. В этом же зале размещаются предметы из стекла (Западная Европа), в том числе три кувшина XIX столетия с геральдической эмблемой князей Радзивиллов. Кроме того, будут представлены оригинальные образцы изделий радзивиловских мануфактур — слуцкие пояса, кореличские обои и новасвержанская керамика.

Тут экспонируются уникальные вещи, которые принадлежали известному беларускому роду — мебельный гарнитур, посуда, несколько медалей, документы, книги. Кроме того, в комнатах с уцелевшими интерьерами конца XIX столетия представлена мебель, аналогичная тот, что украшала дворец столетие потому.

Однако стоит учесть, что большая часть представленных экспонатов не имеют никакого отношения к Несвижскому замку и роду Радзивилов, представлены экспонаты которые просто существовали в то время.

Как бы там не было, конечно замок не будет таким как был уже никогда, многое оставляет желать лучшего с исторической стороны, однако это уже хоть что-то, хоть небольшой шаг к воссозданию нашего прошлого…

Беларусь туристическая 7 Августовский канал

Продолжение серии карт Беларуси с описанием уникальных туристических мест, предыдущая часть находится тут.

АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ
Августовский канал соединяет бассейны Немана и Вислы, находится в пределах Гродненской области Беларуси и в Подляском воеводстве Польши. Канал создан из системы прудов, озер, участков рек и проток между озерами, включает в себя часть реки Черная Ганча. Построен в 1824-1839 гг. для судоходства и лесосплава. Автор проекта и руководитель строительства И. Правдинский,

Современная граница делит канал на 2 части — белорусская часть канала составляет 21,2км. Это 4 шлюза (Кужинец, Волкушек, Домбровка, Немново) и 2 плотины.

Многочисленные озера и реки, Августовская и Гродненская пущи, богатейшее биологическое разнообразие делают местность необыкновенно ценной экосистемой. Поблизости от канала находятся национальные парки Бебжаньский и Вигерский в Польше, ландшафтный заказник республиканского значения Гродненская пуща — в Беларуси.
Живописная природа, многочисленные памятники истории и культуры делают Августовский канал привлекательным для туристов. Туристские маршруты могут начинаться как из Гродно, так и от Августовского канала.

Большое Можейково. Усадебно-парковый ансамбль с хозяйственными постройками, конец XVIII-начало XIX в. Парк «Большое Можейково». Заложен в 1794 г.
Желудок. Усадьба начала XX в. Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии 1854 г. Родина В. А. Врублевского I
(1836-1908), участника восстания 1863-1864 гг., деятеля польского и международного революционного движения, соратника К. Калиновского.
Индура. Костел Пресвятой Троицы 1825 г.
Мурованка. Свято-Рождество-Богородицкая церковь 1524 г., культовый памятник оборонительного зодчества.
Немново. Дом шлюзового мастера, памятник XIX в. Частный музей «Августовский канал» (в домике «Шлюзового мастера»). Трехкамерный шлюз Августовского канала «Немново».
Новый Двор. Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии 1749 г. Часовня 1882 г.
Святск. Дворцово-парковый комплекс конца ХVIII-начала XIX в. Парк «Святск» — памятник природы республиканского значения. Парк расположен в бывшем имении князей Валовичей, включает водную систему. В парке произрастает 37 видов деревьев и кустарников.
Соничи. Памятник воинам 86-го Августовского погранотряда, погибшим в первые дни Великой Отечественной войны. Выпрямленное русло реки Черная Ганча — составная часть Августовского канала.
Усово. Оборонительные сооружения второй мировой войны. Музей истории пограничных войск Беларуси.
Щучин. Дворцово-парковый ансамбль Друцких-Любецких XVIII-XIX вв. Здание бывшего пиарского коллегиума XVIII в., где проходили в XIX в. обучение Игнатий Домейко, Ануфрий Петрашкевич (1793-1863), польский и белорусский поэт. Костел святой Терезы 1829 г. Памятник белорусской поэтессе Тетке (А. С. Пашкевич). Свято-Михайловская церковь 1863 г.

Беларусь туристическая 7 Августовский канал

Беларусь туристическая 7 Августовский канал

AVGUSTOVSKY CHANNEL
Avgustovsky Channel connects basins of the Neman and the Visla and is situated within Grodno Region of Belarus and in the Podlyaskoye voivod-ship of Poland.

The channel was made of a system of ponds, lake, river stretchs and valley braids between lakes and includes part of the Chernaya Gancha river. It was made in 1824-1839 for navigation and rafting. The drafter and construction manager was I. Pravdinsky.

Modern border divides the channel into two parts — Belarusian part of the channel is 21.2 km. It contains 4 channel locks: Kuzhinets, Volkushek, Dombrovka, Nemnovo and 2 dams.

Numerous lakes and rivers, Avgustovskaya and Grodno pushchas, rich biological diversity makes the area an extremely valuable ecosystem. Not far from the channel, there are the Biebrzanki and the Wigierski National Parks in Poland, Landscape reserve of republican interest the Grodno Forest Reserve in Belarus.
Picturesque nature, numerous monuments of history and culture make the Avgustovsky Channel attractive for tourists. Tourist routes can start from Grodno, as well as from the Avgustovsky Channel.

Bolshoye Mozheykovo. Homestead-park complex with household outbuildings, late 18th-early 19th century. Park «Bolshoye Mozheykovo». Laid out in 1793.
Indura. All-Holy Trinity Church, 1825.
Murovanka. Svyato-Rozhdestvo-Bogoroditskaya Church, 1524, hieratic monument of defensive architectonics.
Nemnovo. House of channel lock artisan, a monument of the 19th century. Private museum «Avgustovsky Channel» (in the house of «Channel lock craftsman»). Three-chambered channel lock of the Avgustovsky Channel «Nemnovo».
Noviy Dvor. Ascension of the Blessed Virgin Mary Church, 1749. Chapel, 1882.
Shchuchin. Palace-park complex of the Drutskiye-Lyubetskiye of the 18th-19th centuries. Building of the former Piarists Collegium of the 18th century, were in the 19th century Ignatiy Domeyko, Anufriy Petrashkevich (1793-1863), Polish and Belarusian poet studied. Saint Teresa Church, 1829. Monument to Belarusian poet Tetka (A. S. Pashkevich). Svyato-Mikhailovskaya Church, 1863.
Sonichi. Monument to soldiers of the 86th Avgustovsky border troop, who died during the first days of the Great Patriotic War. Straightened streambed of the Chernaya Gancha River — element of the Avgustovsky Channel.
Svyatsk. Palace-park complex of late 18th-early 19th century. Park «Svyatsk», natural monument of the republican interest. The Park is located in the former estate of the Valovichs athelings and contains a water system. There are 37 species of trees and bushes growing in the Park.
Usovo. Defences of the World War II. Museum of history of Belarusian border troops.
Zheludok. Homestead of early 20th century. Ascension of the Blessed Virgin Mary I Church, 1854. Birth-place of V. A. Vrublevsky (1836-1908), insurrectionist of 1863-1864, public figure of Polish and Belarusian revolutionary movement, companion in arms of K. Kalinovsky.

Вышла в свет новая книга «Вялікае княства Літоўскае. Ілюстраваная гісторыя»

Вышла в свет новая книга Владимира Орлова и Дмитрия Герасимовича «Вялікае княства Літоўскае. Ілюстраваная гісторыя», которая является своеобразным продолжением популярного издания «Краіна Беларусь«.

Увлекательная и доступная для читателя любого возраста и уровню образования, книга посвящена на интереснейшей эпохе нашего прошлого – времени Великого княжества, где объединился беларуский народ, беларуские земли играли определяющую роль, а старобелорусский язык был государственным.

Читателя ждет встреча с знаменитыми историческими персонами: политиками, военачальниками, просветителями. Книга знакомит из жизнью и бытом, военными победами и культурными достижениями. На основе исторических фактов объясняется, что названия “Літва” и “ліцьвіны” в течение нескольких столетий были названиями Беларуси и беларусов.

Вышла в свет новая книга "Вялікае княства Літоўскае. Ілюстраваная гісторыя"

Вышла в свет новая книга "Вялікае княства Літоўскае. Ілюстраваная гісторыя"

Авторы не ограничиваются хронологическими границами существования Великого княжества Литовского. Часть разделов рассказывают про положение наших земель в Российской империи, освободительную борьбу и попытки возродить государство, национальное возрождение и судьбу Виленщины в ХХ веке.

Вышла в свет новая книга "Вялікае княства Літоўскае. Ілюстраваная гісторыя"

Вышла в свет новая книга "Вялікае княства Літоўскае. Ілюстраваная гісторыя"

В книге около 2000 различных иллюстраций, в том числе летописные миниатюры, средневековые гравюры, уникальные фотоснимки и реконструкции. Многие из иллюстрации беларускому читателю ранее были неизвестны.

Одновременно переизданная книга “Страна Беларусь”, какая давно стала библиографическим раритетам. (скачать электронный вариант первой книги можно перейдя по ссылке в начале новости).

Беларусь туристическая 6

Продолжение серии карт Беларуси с описанием уникальных туристических мест, предыдущая часть находится тут.

Белая Церковь. Свято-Троицкая церковь XVI в.
Бешенковичи. Дворцово-парковый ансамбль конца XVIII-2-й половины XIX в. Свято-Ильинская церковь 1866-1870гг.
Высокое. Усадьба конца XIX—начала XX в. Свято-Ильинская церковь 1913—1917 гг.
Дубровно. Монастырь бернардинцев 1809 г. Свято-Троицкая церковь 1-й половины XIX в. Родина известного резчика по дереву XVII в. Г. Акулова (Гараськи), с 1666 г. он работал в Оружейной палате Московского Кремля. Дом ремесел.
Левки. В урочище Левки в 1935-1941 гг. жил народный поэт Беларуси Янка Купала. Купаловский мемориальный заповедник «Левки».
Ленино. Мемориальный комплекс и музей советско-польского боевого содружества.
Лесковичи. Свято-Сергиевская церковь, построенная на рубеже Х1Х-ХХ вв.
Ляозио. Родина художника М. Шагала (1887-1985).
Лужесно. Здание земледельческой школы 2-й половины XIX в. Свято-Покровская церковь 1908г. Дендрарий «Лужесно».
Межево. Усадебно-парковый комплекс 1901 г. Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 1886 г.
Смольяны. Руины замка «Белый Ковель» 1-й четверти XVII в. Свято-Алексеевская церковь 1864 г., Спасо-Преображенская церковь 2-й половины XVIII в. Костел Пресвятой Девы Марии 1678-1680 гг.
Старая Белица. Усадебно-парковый комплекс 2-й половины XIX в. в 1903-1904 гг. здесь жил и работал Янка Купала.
Толочин. Монастырь базилиан 1769 г. Свято-Покровская церковь 1793 г. (с 1804 г. православная). Костел, построенный в середине XIX в.
Ширки. Родина государственного деятеля Беларуси, Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда П. М. Машерова (1918-1980).

Беларусь туристическая 6

Беларусь туристическая 6

Условные обозначения к карте масштаба 1:500000
Legend for the map scale 1:500000

словные обозначения к карте масштаба 1:500000 Legend for the map scale 1:500000

Belaya Tserkov’. Svyato-Troitskaya Church of the 16th century.
Beshenkovichi. Palace-park complex of late 18th-2nd half of the 19th century. Svyato-Ilyinskaya Church, 1866-1870.
Dubrovno. Bernardians Monastery, 1809. Svyato-Troitskaya Church of the 1st half of the 19th century. Birth-place of a well-known wood carver of the 17th century G. Akulov (Garas’ka), who worked in the Armoury starting from 1666. Craft house.
Lenino. Memorial complex and Museum of Soviet-Polish Comradeship-in-Arms.
Leskovichi. Svyato-Sergiyevskaya Church, built at the turn of the 19th-20th centuries.
Levki. Yanka Kupala, the People’s poet of Belarus, lived in the Levki area in 1935-1941. Kupala memorial reserve «Levki».
Liozno. Birth-place of painter M. Shagal (1887-1985).
Luzhesno. Building of agricultural school of the 2nd half of the 19th century. Svyato-Pokrovskaya Church, 1908. Tree nursery «Luzhesno».
Mezhevo. Homestead-park complex, 1901. Church in the name of Holy Protection of Holy Mother, 1886. Shirki. Birth-place of P. M. Masherov (1918-1980), statesman of Belarus, the Hero of the Soviet Union and the Hero of Socialist Labor.
Smolyany. Ruins of the Beliy Kovel castle of the 1st quarter of the 17th century. Svyato-Alekseyevskaya Church, 1864. Spaso-Preobrazhenskaya Church of the 2nd half of the 18th century. Blessed Virgin Mary Church, 1678-1680.
Staraya Belitsa. Homestead-park complex of the 2nd half of the 19th century. Yanka Kupala worked and resided here in 1903-1904.
Tolochin. Basilian Monastery 1769. Svyato-Pokrovskaya Church, 1793. (Orthodox from 1804). Church, built in mid 19th century.
Visokoye. Homestead of late 19th-early 20th century. Svyato-Ilyinskaya Church, 1913-1917.

Город Лида — путеводитель

Предлагаю вашему вниманию путеводитель по городу Лида, в данном путеводителе вы найдете информацию о расположении вокзалов, гостиниц, учреждениях культуры, местах общественного питания, спортивных и туристических объектах города Лида.

Город Лида

Город Лида

Так же в путеводителе представлена кратко информация о самом городе, ее истории и окрестностях, о Лидском замке, и прочую информацию. Не заблудится в городе поможет карта города.

Лида — особенный город. Есть в нем нечто неуловимое, особый шарм, который исподволь, незаметно очаровывает и оставляет теплое воспоминание. Облечь это чувство в слова не удавалось еще никому. Словно кошка потерлась у ваших ног. или пахнуло чувственным запахом, или нашептало ветерком. Расположена Лида на плоской, выглаженной ледником равнине: ни одного пригорка, ни одного серьезного подъема. Свою семивековую историю прожила ровненько: никогда не была местечком, даже тогда, когда численность жителей опускалась ниже 600 человек, и никогда не поднималась до воеводско-губернского значения, как это случалось с Новогрудком и Слонимом.

Пять веков город был зажат в узком междуречье: Лидейка с востока, а Каменка с запада своими заболоченными поймами удерживали город в этом пространстве. Во второй половине XIX века город перебрался через эти естественные рубежи и вышел на прилегающие территории. Ныне Каменка в трубах, а Лидейка постепенно превратилась в серию водохранилищ-прудов. Водоемы и железная дорога рассекают город на три сектора: западный, центральный и восточный. Секторы соединены мостами — 9 мостов на Лидейке, а вот через железную дорогу проехать можно только в трех местах. Впрочем, мостики и переезды в основном небольшие, приезжий их и не замечает.

В городе 290 улиц и 65 переулков. Улицы узенькие, коротенькие, самая протяженная — Мицкевича — 1.2 км. Названия все еще советские: Энгельса, Коммунистическая, Комсомольская, Маркса, Ленинская и даже Павлика Морозова. Отчаянно смелое решение принято совсем недавно: под названием «проспект Победы» объединены улицы Первая Новопрудская. Энгельса и Победы: оставшиеся участки улиц получили названия «Грюнвальдская» и «Замковая-, а улица Василия Ивановича Чапаева стала бульваром князя Гедимина.

Архитектурное лицо города определяет застройка второй половины XX века. В начале войны фашисты разбомбили центр Лиды, превратили в груды развалин эффектные двухэтажные особняки XVIII-XIX столетий. Уцелело немногое: готический замок XIV века, барочный Крестовоздвиженский костел XVIII века и классический Свято-Михайловский собор-ротонда XIX века, а также Северный городок с домами и казармами неорусского стиля, здание почтамта и два жилых дома в стиле конструктивизма, микрорайон «Велька Лида» межвоенного двадцатилетия да еще несколько десятков зданий. За последнее десятилетие к ним добавились образцы современной архитектуры — «Приорбанк», «Беларусбанк», торгово-сервисные центры «Континент» и «Экватор», Ледовый дворец.

Три мемориальных комплекса — Курган Бессмертия с могилой Неизвестного солдата, комплекс на братской могиле евреев, расстрелянных 8 мая 1942 г., комплекс на братской могиле воинов, погибших при освобождении Гродненщины, напоминают о событиях Второй мировой войны; памятники Адаму Мицкевичу и Франциску Скорине — оба работы скульптора В. Янушкевича — дань традициям культуры. Памятные камни к 2000-летию христианства и к 685-летию города установлены стараниями лидского скульптора Ричарда Груши, он же автор солнечных часов и «Нулевого километра». К 685-летию города в память о железнодорожниках-машинистах военного периода появились паровоз и две скульптуры малых форм В. Жбанова- «Командировочный- и «Парильщик», а совсем недавно город украсил его же бронзовый лев.

Лидский замок — главная достопримечательность лидской земли. Построен по распоряжению великого князя Гедимина, основателя Белостока, Лиды и Вильно. Это первый каменный замок Великого княжества Литовского на территории Беларуси.

В Лидском замке полоцкий князь Скиргайло принес присягу великому князю литовскому Ягайло. Здесь с детьми томилась в заключении последняя великая смоленская княжна Елена Олеговна. Здесь проходил знаменитый свадебный пир короля Владислава Ягайло и княжны Софьи Гольшанской. Отсюда Софья Гольшанская — родоначальница династии Ягеллонов — уехала на коронацию в Краков. Здесь в присутствии своей жены Елены Иоанновны, дочери великого московского князя Ивана III, подписал предсмертное завещание великий князь Александр Ягеллон. Отсюда уходила на Грюнвальд Лидская хоругвь, отсюда двинулось на победную Клецкую битву шляхетское ополчение.

Лидский замок послужил прообразом Мирского замка, который построил лидский староста Юрий Ильинич.

О Лидском замке помнил лидский наместник Ач-Гирей, впоследствии крымский хан Хаджи-Гирей, перенося столицу ханства в Чуфуткале. Прекрасны были развалины замка в XIX веке. Их запечатлели на своих полотнах В. Грязное, Н, Орда, И. Пешка, В. Дмаховский.
Весело проводили время в руинах замка в 30-е годы XX столетия: заливали каток, давали старт мотоциклетным ралли и соревнованиям.
Здесь был лагерь военнопленных в июле 1941 года.

Замок трижды реставрировался: приложили к нему руки реставраторы имперской России, польской Речи Поспопитой и Советского Союза.

Но только в независимой Беларуси замок вновь приобрел первоначальный облик и готов к посещению тысяч экскурсантов со всего земного шара.
В северо-восточной башне замка в летний период действуют временные экспозиции и проводится театрализованные представление «Свадьба короля Ягайло и Софьи Гольшанской».

Окрестности Лиды — не только сам город Лида, но и его окрестности привлекают туристов.
В Лидском районе действует 25 впечатляющих храмов.
Среди них: старейшие на Лидской земле Свято-Покровская (1774 г.) в Гончарах и церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1793 г.) в Голдово;
Каменный костел Святых Иоахима и Анны (1763 г.) в Вашкевичах в классическом стиле, с шестиколонным портиком тосканского ордера, восстановленый на личные средства жителя г. Березовка А.С. Лысенка;
Каменный барочный костел Преображения Господня (1840 г.) в Ваверке;
Свято-Покроаская каменная крестово-купольная церковь (1900 г.) в Зблянах, знаменитая своим хором и иконой Матери Божьей Адигитрии;
Изящный кирпичный костел Святого Михаила Архангела (1908 г.) в Белогруде в виде трехнефной базилики с сакристиями, граненой апсидой и 2 башнями в неоготическом (романском) стиле;
Каменные церкви: Покрова Пресвятой Богородицы (1866 г.) в Мыто, Рождества Пресвятой Богородицы (1867 г.) в Докудово, Свято-Успенская (1869 г.) в Радивонишках.
Особо знаменитым и посещаемым местом является агрогородок Можейково с усадьбой и парком Брохоцких, с расположенной поблизости уникальной Маломожейковской церковью Рождества Пресвятой Богородицы -оборонительного типа, первой четверти XVI века.

Сохранились дворцы:
в Тарново — графа Дмитрия Мавроса — с конюшней, ледником и ветряной мельницей;
в Бердовке — могилевского губернатора и сенатора Александра Дембовецкого — с парком.
В хорошем состоянии усадьба Криделей в Петюлевцах. Еще можно увидеть развалины флигеля и въездных ворот усадьбы Радзивиллов (кон. XVII — нач. XIX в.) в деревне Жирмуны.

Спортивные увлечения пришли в Лиду в 1920-е годы. Был построен стадион, появились футбольные, хоккейные и волейбольные команды. Лидские мотоциклисты участвовали в мотоциклетных ралли на территории Польши. Лидские летчики были участниками международных соревнований. Так, в 1927 г. на соревнованиях в Цюрихе летчик Александр Тихоцкий занял 2-е место.

После войны главным увлечением стал футбол, на предприятиях появились крепкие футбольные команды, ежегодно разыгрывалось первенство города. В 1961 г. футбольная команда Лиды стала чемпионом Гродненской области. В 1959 г. в Лиде была организована детская спортивная школа с секциями баскетбола, волейбола, легкой атлетики, плавания, футбола, велосипеда. Появились свои мастера спорта, чемпионы Беларуси, Европы и мира.

В настоящее время в районе создана прекрасная спортивная база, о которой раньше даже и не мечтали. Ледовый дворец,стадион, футбольный стадион с искусственным покрытием,зал игровых видов спорта, три спорткомплекса: «Юность», «Кристалл» и «Радуга»; два ФОКа, плавательный бассейн, 23 мини-бассейна, лыжероллерная трасса, фитнес-зал, 8 стрелковых тиров, 55 спортивных залов, 215 спортивных площадок, 91 приспособленное помещение лучше способствуют занятиям физической культурой. Ежегодно проводятся турниры по вольной борьбе памяти И.Л. Волчка, по футболу памяти В.Г. Гришановича, по баскетболу памяти Н.А. Желудкова.

В Лидском районе два крупных музея, активно посещаемых туристами, — это Лидский историко-художественный музей и музей стеклозавода «Неман» в Березовке. Коллектив историко-художественного музея по результатам работы 2009 г. награжден специальной премией Президента Республики Беларусь как один из лучших музеев. В настоящее время в фондах музея хранится свыше 37 тысяч предметов основного фонда и более 5 тысяч научно-вспомогательного; половину основного фонда составляет археологическая коллекция, собранная при раскопках древних стоянок и Лидского замка. Представительными являются нумизматическая, бонистическая и фалеристическая коллекции, каждая из которых включает тысячи единиц хранения.

В Бердовской школе создан этнографический музей, который имеет статус народного. Впечатляют музеи в лидских средних школах №5, 8 и 10, а также в Круповской, Докудовской и Можейковской. В других школах и на некоторых предприятиях имеются отдельные комнаты или уголки, в которых собраны исторические экспонаты. Такие комнаты можно посетить на заводе «Лидсельмаш». в локомотивном депо, в Северном городке. В Южном городке на специальной площадке можно увидеть самолеты времен Великой Отечественной войны и послевоенного времени. В сентябре 2010 г. в Лиде в доме, в котором жил поэт Валентин Тавпай, открыт литературный музей его имени.

Добро пожаловать в наш город ЛИДА!

Статут ВКЛ все таки смогли выкупить!

Как я ранее уже писал, была объявлена акция помощи по сбору средств для выкупа оригинального издания Статута Великого княжества Литовского! Брошенный клич по всем возможным источникам помог, и необходимые деньги были собраны.

Оригинальное издание на старобелорусском языке 1588 года 5 июня успешно выкуплено у частного коллекционера в Москве за $45 тыс. 9 июня в могилевской Ратуше, где расположен Музей истории Могилева, состоялась общественная презентация выкупленного с интернет-аукциона Статута Великого Княжества Литовского 1588 года.

Статут ВКЛ все таки смогли выкупить!

На выкуп Статута частными лицами было передано 76 млн рублей. 10-процентный задаток в размере 4 тыс. 500 долларов музею помог внести предприниматель из Могилева. 100 тысяч российских рублей перевел белорус из России Павел Берегович. Компания «Альпари» пожертвовала 30 тыс. долларов, что и позволило заявить об окончании сбора необходимых для выкупа фолианта средств.

Выкупленный Статут будет храниться в специальной витрине с климат-контролем и сигнализацией, которая вскоре должна быть закуплена. Перед тем, как Статут будет помещен на постоянное место – в войтовскую залу Ратуши, его ожидает еще одна торжественная презентация, намеченная на конец июня.

Спасибо, всем, кто помог!